olomoucactive(at)gmail.com

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany: Lukáš Lacko, Olomouc Active, ICO:06384048, Luční 274, 27711 Neratovice (dále jen CK) a fyzické a právnické osoby (dále jen klient).

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Lukáš Lacko –Olomouc Active zprostředkování průvodcovské nebo delegátské služby dále jen služby průvodce. (dále jen „VOP a ZP“), je úprava obchodních podmínek v objednaných službách. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání. Potvrzením nabídky – Nabídka pro klienta (dále jen „nabídka“) – uznává Objednatel následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

Objednávka a přijetí objednávky

1.1.

Objednávky služby průvodce včetně souvisejících služeb musí mít formu písemnou (fax, e-mail, SMS). Podpisem nabídky vyjádří Objednatel souhlas se službami, termíny a cenami v něm specifikovaných. Po obdržení potvrzené nabídky se ujednání v ní uvedená stávají pro zprostředkovatele závazná. ZP je povinen služby specifikované v potvrzené nabídce řádně poskytnout a Objednatel tyto odebrat, včetně dodatečně písemně specifikovaných služeb podepsaných oprávněnou osobou Objednatele.

1.2.

Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou ZP i Objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. VOP.

Platební podmínky

2.1.

Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany ZP, jež jsou specifikovány v potvrzené nabídce včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanovením 1.2. VOP, a taktéž služby prokazatelně poskytnuté ZP třetím osobám, jež mají přímou souvislost s pořádanou akcí.

2.2.

Objednatel se zavazuje poskytnout ZP zálohu a to ve stanovené výši a v termínu splatnosti. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si ZP právo zrušit sjednanou rezervaci. Rezervační podmínky dle cenové nabídky.

2.3.

Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) do 14-ti dnů od dne objednání služeb, není-li sjednáno jinak. Či podle cenové nabídky. Reklamace nemá vliv na splatnost daňového dokladu (faktury). Splatnost faktur za služby průvodce je ihned po ukončení zájezdu nebo prohlídky a to v hotovosti, nebo bankovním převodem do 3 pracovních dnů na účet.

2.4.

Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet ZP, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

2.5.

Po dohodě s ZP má Objednatel možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či převodem na účet.

2.6.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má Objednatel povinnost uhradit ZP vedle dlužné částky též smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.7.

ZP si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Objednavatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

Storno podmínky

3.1.

A)

Dojde-li ze strany Objednatele ke stornování potvrzené nabídky dle článku 1. VOP, zavazuje se Objednatel zaplatit ZP odpovídající pokutu tak, že

– při zrušení smlouvy 14 dnů a více před odjezdem účtuje ZP 0%

– při zrušení smlouvy 7 dnů a více před odjezdem účtuje ZP 50%

– při zrušení smlouvy méně než 24 hodin před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu účtuje ZP 100% z ceny zájezdu

Klient může s vědomím ZP za sebe vyslat náhradníka. V tomto případě ZP od stornovacího poplatku odstoupí a neúčtuje žádný poplatek.

Stornovací poplatek se může zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na účastníka vynaložených (ubytování, trajekty, letenky), pokud převýší stanovené sazby.

Rušení smlouvy je vždy nutné provádět písemně. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

B) ZP si vyhrazuje právo změnit program, nebo zrušit celý zájezd, pobyt, event, firemní akci, ve lhůtě 1 dní před jejím konání

3.2.

Objednatel je povinen uhradit ZP pokutu dle ustanovení 3.1. VOP do deseti pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 3.3. VOP. Nebude-li pokuta řádně uhrazena, je Objednatel povinen zaplatit ZP vedle částky odpovídající pokutě též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti pokuty do jejího zaplacení.

3.3.

Storno objednávky je nutno učinit ve formě písemné (fax, email) či elektronické, a to u osoby zařizující dle potvrzené nabídky jeho objednávku, jež je povinna přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

Reklamace

4.1.

Reklamaci služeb poskytnutých ZP je Objednatel povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené nabídky zařizuje jeho objednávku, bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v ZP, příp. v písemné (fax) či elektronické formě nejpozději do 3 dnů po skončení pořádané akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Jurisdikce

5.1.

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím služby průvodce a souvisejících služeb ZP se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu ZP bez ohledu na sídlo/bydliště druhé smluvní strany.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek ZP

6.1.

Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek ZP, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Vyšší moc

7.1.

Není-li ZP při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bezdalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není Objednavatel oprávněn uplatňovat vůči ZP žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Ostatní ujednání

8.1.

Dojde-li ze strany Objednatele ke změně v počtu účastníků o více než 10%, zavazuje se Objednatel oznámit ZP tuto informaci nejpozději 4 dny před dohodnutým dnem začátku konání akce. Pro tento případ si ZP vyhrazuje právo změnit druh ubytování, počty lůžek na pokoji, (dle kapacitních možností a stavu aktuálních objednávek) a sjednanou cenu. ZP a Objednatel jsou povinni postupovat v souladu s články 1. a 2. VOP.

8.2.

Nedojde-li mezi ZP a Objednatelem ke shodě ve věcech týkajících se Objednatelem dodatečně požadovaných změn, vyhrazuje si ZP právo objednávku zrušit a požadovat od Objednatele úhradu pokuty v souladu s článkem 3. VOP, přičemž sjednaná cena bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

8.3.

Před začátkem akce je Objednatel povinen zkontrolovat objednané služby průvodce a související služby a zjištěné nedostatky bezodkladně ohlásit odpovědné osobě v souladu s ustanovením 4.1. VOP. Objednatel odpovídá za všechny škody, které prokazatelně vznikly na předmětu nájmu i mimo něj v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, a to i v důsledku činnosti nebo jednání jeho zaměstnanců nebo třetích osob a tuto škodu je povinen na vyzvání uhradit. Objednatel dále odpovídá za bezpečnost účastníků akce a za škodu na jejich zdraví i na majetku. Objednatel je povinen respektovat požadavky ZP na ochranu hotelového majetku.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Veškeré sporné otázky budou ZP a Objednavatel řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

ZP má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. ZP shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/:

jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….

Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny…./

Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. ZP je oprávněn obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.

Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na webových stránkách www.olomoucactive.com

Další informace

Při turistickém zájezdu má průvodce právo klientovi túru zakázat, pokud jeho výstroj a výzbroj neodpovídá náročnosti trasy.

Nejpozději během nástupu bude účastníkům sděleno číslo mobilního telefonu na průvodce pro případ řešení nenadálých událostí. Zpravidla se však účastník toto číslo dozví již z upřesňujících pokynů, které obdrží 20 dnů před zájezdem. Pokud není uvedeno jinak, nejsou do ceny zájezdů zahrnuty ceny lanovek a vstupy do přírodních, historických a kulturních zajímavostí. Podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podpisem přihlášky účastník potvrzuje, že je přijímá v plném rozsahu.

Všeobecné podmínky platí od 25.5.2018 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

Close Menu